Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Betaling Bijschrijving van het verschuldigde bedrag op Postbank rekening 5017334 t.n.v. CanvasCreate te Sauwerd, of op Rabobank rekening 132422182 t.n.v. CanvasCreate te Sauwerd.Bestelling Een verzameling van één of meerdere Producten, die door de Klant in het Winkelwagen-gedeelte van de Website zijn geplaatst met als doel deze aan te schaffen.Bevestigen Het Bevestigen door de Klant van zijn Bestelling, door in het Winkelwagen-gedeelte van de Website op de knop ‘Bevestigen’ te klikken.CanvasCreate Vennootschap onder Firma, gevestigd in Sauwerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder KvK-inschrijvingsnummer 02098800.Klant Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie CanvasCreate een Overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan.Materialen Bestanden, informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de Klant afbeeldingen aandraagt.

Mediabibliotheek Alle afbeeldingen, al dan niet getoond op de Website van CanvasCreate, waarvan CanvasCreate over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.

Prijzen Consumentenprijzen van de Producten, inclusief BTW. en bezorging binnen Nederland, zoals gepubliceerd op de Website.

Product Reproductie op canvas van een afbeelding uit de CanvasCreate-Mediabibliotheek of van een door de Klant aangeleverde afbeelding.

Overeenkomst De levering van het Product door CanvasCreate aan de Klant.

Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden.

Website De website van CanvasCreate, te weten www.canvascreate.nl.

Winkelwagen Het gedeelte van de Website waar te bestellen Producten in kunnen worden geplaatst.1. ALGEMEEN 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Producten die van CanvasCreate worden afgenomen. CanvasCreate wijst iedere verwijzing naar andere Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Deze verwijzing door CanvasCreate naar de Algemene Voorwaarden van CanvasCreate zal worden beschouwd als de eerste verwijzing.

1.2 Indien CanvasCreate instemt met de levering van door de Klant gewenste aanvullende Producten, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst ter zake van bedoelde aanvullende Producten.

1.3 De Algemene Voorwaarden en de Prijzen kunnen door CanvasCreate worden gewijzigd, met dien verstande dat gewijzigde Algemene Voorwaarden of Prijzen alleen gelden voor Overeenkomsten tot stand gekomen nadat de Algemene Voorwaarden of Prijzen zijn gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden of Tarieven zullen op de Website worden geplaatst.

1.4 Partijen kunnen de Overeenkomst wijzigen en/of aanvullen door middel van een schriftelijke wijziging, die door beide Partijen ondertekend moet zijn voordat de wijziging en/of aanvulling rechtskracht zal krijgen.

2. PRODUCT

2.1  Inhoud en het gebruik van het Product:

– De Klant registreert zich op de Website van CanvasCreate.

– CanvasCreate ontvangt de Materialen van de Klant.

– De afbeelding wordt geprint op canvas en eventueel opgespannen en/of verpakt in cadeaupapier.

– Binnen maximaal 30 werkdagen na ontvangst door CanvasCreate van de Materialen van de Klant, alsmede van de Betaling van de Klant, wordt het Product afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.

– Indien gewenst kan de Klant, na onderling overleg en akkoord hierover, een afwijkend Product van CanvasCreate afnemen, onder specifieke Voorwaarden.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST3.1 De Klant geeft opdracht aan CanvasCreate tot vervaardiging van het Product door het Bevestigen van zijn Bestelling op de Website van CanvasCreate en het daarmee accepteren van deze Algemene Voorwaarden, waarnaar op de Website van CanvasCreate nadrukkelijk wordt verwezen en die daar tevens in digitale vorm beschikbaar zijn.

3.2 De overeenkomst komt tot stand zodra CanvasCreate het ingevulde en Bevestigde digitale formulier en de daarbij behorende Materialen heeft ontvangen.

3.3 De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.4. BEPALING OVER DE VERKOOP VAN ZAKEN 

4.1 Plaats van aflevering is het adres dat de Klant opgeeft aan CanvasCreate.

4.2 De Klant kan slechts rechten doen gelden jegens CanvasCreate uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voor zover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreffende artikel bij CanvasCreate heeft gekocht waartoe de overlegging van de bevestigingsmail kan behoren.

4.3 Voor zover niet anders wordt overeengekomen, vindt levering plaats binnen 30 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst. Wanneer niet binnen voornoemde termijn wordt geleverd, is CanvasCreate pas in verzuim nadat de Klant CanvasCreate schriftelijk een laatste termijn van 14 dagen heeft gegund voor nakoming, en de nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Slechts als nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van CanvasCreate blijkt dat aanmaning nutteloos is, kan de Klant volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling, zonder aanmaning en termijn voor nakoming. Vanaf het moment dat CanvasCreate in verzuim is, kan de Klant te zijner keuze nakoming vorderen, dan wel de Overeenkomst ontbinden, in beide gevallen onverminderd het recht van de Klant om schadevergoeding te vorderen ter zake van het niet of niet-tijdig leveren.

4.4 Als de in beginsel door de Klant te betalen prijs geldt de prijs die bij de gelegenheid van het sluiten van de Overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen. Wanneer niet expliciet een bepaalde prijs tussen partijen wordt overeengekomen, geldt de prijs zoals deze gewoonlijk door CanvasCreate in rekening wordt gebracht voor het betreffende artikel. Voor prijzen wordt hierbij verwezen naar de Website van CanvasCreate.

4.5 De Klant mag verwachten dat het Product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor zover de Klant verwacht dat het Product bepaalde eigenschappen heeft voor een bijzonder gebruik, dient hij dit aan CanvasCreate mee te delen bij het sluiten van de Overeenkomst. Wanneer hij dit laatste nalaat, kan hij zich er in een later stadium niet erop beroepen dat het gekochte niet beantwoordt aan de Overeenkomst in de zin van art. 7:17 BW, tenzij de verwachtingen van de Klant ten aanzien van het bijzonder gebruik van het gekochte door CanvasCreate of door een mededeling van de vorige koper in de zin van art. 7:18 BW gewekt zijn. De Klant kan zich tegenover CanvasCreate niet beroepen op mededelingen van de vorige verkoper als bedoeld in art. 7:18 BW, voor zover CanvasCreate een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of duidelijk heeft weersproken.

4.6 Wanneer het Product een tekortkoming vertoont in de zin van afdeling 3, titel 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid), dan is CanvasCreate niet jegens de Klant aansprakelijk voor schade als in deze wetsartikelen bedoeld, tenzij hij CanvasCreate (a) het gebrek kende of behoorde te kennen, (b) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (c) het zaakschade betreft ter zake waarvan krachtens afdeling 3, titel 3 van boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise. Een fabrikant- of importeursgarantie als hiervoor in artikel 5.5 bedoeld, mag niet door de Klant worden beschouwd als een toezegging door CanvasCreate dat het Product bepaalde gebreken niet heeft in de zin van de wettelijke regeling ter zake productaansprakelijkheid. Indien CanvasCreate de schade van de Klant vergoedt krachtens het in dit artikellid genoemde punt a of b is de Klant verplicht zijn rechten jegens de fabrikantimporteur uit hoofde van eerder genoemde wetsartikelen aan CanvasCreate over te dragen.

4.7 Wanneer het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt kan de Klant te zijner keuze vorderen:

    4.7 aNakoming, in de volgende varianten:

    – Aflevering van het ontbrekende; of

    – Herstel van het afgeleverde Product, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen; of

    – Vervanging van het afgeleverde Product, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om deze     vervanging te rechtvaardigen, of het Product na het tijdstip dat de Klant redelijkerwijze met ongedaanmaking     rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan omdat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

    4.7b Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke     mededeling van de Klant, nadat CanvasCreate in verzuim is geraakt; of

    4.7c Zowel nakoming als ontbinding, onverminderd het recht van de Klant op aanvullende of vervangende     schadevergoeding over de periode dat CanvasCreate in verzuim is.

4.8 Klant heeft slechts het recht, beschreven in artikel 4.7.a, nadat hij CanvasCreate binnen bekwame tijd schriftelijk kennis heeft gegeven van de gebreken die het gekochte vertoont.4.9 Indien bij een consumentenkoop de koper van een voor vervanging vatbare zaak herstel of vervanging daarvan overeenkomstig artikel 4.6 vordert, is CanvasCreate bevoegd tussen vervanging of teruggave te kiezen. CanvasCreate is gehouden deze keuze binnen korte tijd te doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke tijd na te komen; bij gebreke hiervan kan de koper zijn rechten op vervanging of herstel doen gelden.
5. BEPALINGEN OVER OPDRACHT, AANNEMING VAN WERK EN   BEWAARNEMING

5.1 In geval van ondeugdelijke prestatie, beschadiging, verminking, of het geheel dan wel gedeeltelijk verloren gaan van de door de Klant aan CanvasCreate overgedragen Materialen heeft de Klant de keuze om, voor zover mogelijk, nakoming te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

5.2 Verwerking van de aan CanvasCreate ter beschikking gestelde Materialen zal geschieden binnen een door CanvasCreate en de Klant overeengekomen termijn, maar niet voordat het totaalbedrag en de Materialen door CanvasCreate zijn ontvangen. Artikel 4.3 is van overeenkomstige toepassing.

5.3 CanvasCreate neemt bij aanvaarding van een opdracht tot het reproduceren van een object geen aansprakelijkheid op zich voor inbreuk op enig daarop berustend auteursrecht. Als CanvasCreate door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op een auteursrecht, is de Klant aansprakelijk voor alle schade die CanvasCreate ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe CanvasCreate door derden wordt aangesproken.

5.4 De Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde Materialen, met inachtneming van de door CanvasCreate verstrekte aanwijzingen. CanvasCreate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of Materialen.

5.5 CanvasCreate is voor de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd om werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

6. BETALING

6.1 Voor prijzen wordt verwezen naar de website van CanvasCreate: www.canvascreate.nl.

6.2 CanvasCreate brengt het verschuldigde bedrag eenmalig aan de Klant door middel van een betalingsverzoek of factuur in rekening. Indien is overeengekomen dat betaling eerst plaats zal vinden na toezending van de factuur, dient de betaling door CanvasCreate te zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor op de factuur is gesteld, welke termijn niet korter dan 8 werkdagen zal zijn. Is op de factuur geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door CanvasCreate ontvangen te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

6.3 Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is de Klant direct in verzuim, en derhalve is CanvasCreate gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de voormelde betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso. In het geval van een consument zal CanvasCreate de consument eerst een ingebrekestelling sturen met daarin een nieuwe betalingstermijn voor de nakoming.      Indien betaling ook gedurende die nieuwe betalingstermijn uitblijft, is de consument in verzuim en derhalve is CanvasCreate gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de nieuwe betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso.

6.4 Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. Indien aanspraak wordt gemaakt op meerdere kortingen, zal alleen de hoogste korting gebruikt worden.7. AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN EN OVERMACHT

7.1 CanvasCreate is niet aansprakelijk voor schade die voor de Klant voortvloeit uit een Overeenkomst, voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7.2 Voor zover de wet het toelaat, is CanvasCreate niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die de Klant lijdt ten gevolge van het niet/ niet tijdig presteren, dan wel de beschadiging, verminking of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het materiaal. Daarnaast is CanvasCreate voor een tekortkoming niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, wat het geval is indien de tekortkoming niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3 Bij schade aan zaken van de Klanten, die door CanvasCreate in bewaring zijn, ten gevolge van brand/inbraak/diefstal of waterschade, is CanvasCreate ondanks een eventuele overmachtsituatie, gehouden om de betreffende schade aan de Klant te vergoeden indien en voor zover hij hiervoor een uitkering ontvangt van zijn verzekeraar. Deze schadevergoeding aan de Klant zal niet hoger zijn dan het bedrag dat CanvasCreate, ten behoeve van de door de Klant geleden schade, van haar verzekeraar heeft ontvangen.

7.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over het recht van een der partijen op nakoming, ontbinding of schadevergoeding, wordt verondersteld dat aan alle wettelijke vereisten ter zake is voldaan, behoudens voor zover een of meerdere van deze vereisten uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is/zijn uitgesloten.

7.5 CanvasCreate accepteert iedere aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van CanvasCreate.

8. GEBRUIK EN VERSTREKKING AAN DERDEN VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1 Voor zover CanvasCreate persoonsgegevens verzamelt, worden deze uitsluitend voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering van CanvasCreate gebruikt. Persoonsgegevens zullen, met uitzondering van de in artikel 8.2 genoemde gevallen niet aan derden worden verstrekt.

8.2 Slechts indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, worden gegevens aan derden verstrekt.

8.3 De Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hem opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Klant de mogelijkheid bezwaar te maken tegen nader aan te geven verwerkingen. Hiervoor kan de Klant een briefkaart sturen naar het adres van CanvasCreate, zoals vermeld op de website, onder vermelding van volledige naam en adresgegevens.

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN

9.1 De Klant dient zich, in geval van klachten of geschillen, binnen 15 dagen nadat het voorval zich heeft voorgedaan waarover de Klant een klacht heeft, te wenden tot CanvasCreate. CanvasCreate zal binnen 30 dagen na ontvangst van de brief schriftelijk reageren, en zal daarbij een reglement verstrekken voor de verdere procedure.

9.2 Klachten over een automatische incasso of factuur dienen binnen 14 dagen na de incasso- of factuurdatum aan CanvasCreate schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Daarna wordt het incasso of de factuur geacht door de Klant te zijn aanvaard. CanvasCreate zal tegenover consumenten geen beroep doen op overschrijding van deze termijn, indien deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kenbaar kon maken. Betaling van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt mag niet worden opgeschort.

9.3 Indien het geschil niet wordt geschikt kan de Klant het geschil voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Groningen.10. BIJZONDERE BEPALINGEN 

10.1 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden enige, in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

10.2 CanvasCreate kan de in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. CanvasCreate is niet verplicht de Klant omtrent een dergelijke overdracht te informeren.

11. TOEPASSELIJK RECHT11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.